Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Atmosféra, podnebí

KLIMATOLOGIE je věda, která zkoumá podnebí.
Hlavní úkoly klimatologie:
Studuje utváření podnebí na Zemi jako planetě i v jejích jednotlivých částech
Popisuje a objasňuje podnebné zvláštnosti Země
Třídí podnebí a vymezuje klimatické oblasti
Studuje podnebí v dobách  historických a geologických, kolísání podnebí a klimatických změn, které směřuje i k pokusům o předpověď změn podnebí, transformuje počasí

ATMOSFÉRA je vzdušný obal Země, která rozptyluje sluneční záření, zabraňuje přehřívání zem. Povrchu ve dne; v noci zabraňuje unikání tepla ze zem. Povrchu. Atmosféra je v podstatě směs:
99%- hlavní plyny v atmosféře jsou dusík-78,04 %, kyslík- 20,95 % a argon- 0,93%
Dále pak oxid uhličitý- 0,0376 %, neon- 0,0018 %, helium- 0,0005 %, oxidu siřičitého, amoniaku, oxidu uhelnatého, ozonu a vody
Nečistoty- pevné částice kondenzovaného jádra, zplodiny, dýmové částice, sůl, voda v plynném skupenství

Atmosféra se dělí na:
Troposféra - vrstva, ve které žijeme
Stratosféra - ve které např. létají letadla; je charakterizována zvýšeným podílem ozónu a je někdy nazývána ozónosféra. Ozón, který pohlcuje sluneční záření a silně se zahřívá, je příčinou vzestupu teploty s výškou.
Mezosféra - zde prudce klesá teplota (až na -95 °C)
Termosféra - zde teplota opět mírně stoupne
Exosféru - která je nejvyšší vrstvou, až do 70 000 km nad zemským povrchem.


Celou atmosféru kryje ozonová vrstva, která chrání planetu před slunečním UV zářením a kosmickým zářením. Ta jsou pro život nebezpečná. Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu.

Všeobecná cirkulace atmosféry: = přemisťování vzduchu na zemi v planetárním měřítku základní příčina – teplotní rozdíly mezi polárními a rovníkovými oblastmi
působí - rotace země
      - rozložení pevniny a oceánů

PODNEBÍ
= dlouhodobý průběh počasí na určitém místě: teplota a vlhkost vzduchu, oblačnost síla a směr větru.
Změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích. Podle měřítka rozsahu, v němž se podnebí uplatňuje, se rozeznává makroklima, místní klima a mikroklima. Podnebí se popisuje pomocí klimatických prvků. Základními jsou průměry teploty vzduchu a průměrné úhrny srážek.

ČINITELÉ, KTEŘÍ OVLIVŇUJÍ PODNEBÍ:
Dělí se na:
makročinitelé (působí na velká území): zeměpisná šířka, všeobecná cirkulace atmosféry, vzdálenost od moří/oceánů, oceánské proudy
mikročinitelé: zemský povrch a jeho vlastnosti, člověk, nadmořská výška

PODNEBNÉ PÁSY: jsou rozmístěny přibližně podél rovnoběžek.
Rovníkový pás
  0° - 15° severní a jižní šířky;
vnitřní tropy: podnebí vlhké a teplé, charakteristické je celoročně neměnné počasí a mnoho srážek (deštné pralesy)
Oblasti: Amazonský deštný prales, Konžský deštný prales, nebo pralesy v Indii
15° - 20° zeměpisné šířky
vnější tropy: přechod do subtropů, střídá se zde období dešťů a období sucha, méně srážek a teplo
Oblasti: jihozápadní Brazílie, jihozápadní Afrika, jižní Súdán
Subtropický pás
 kolem obratníků, 20° - 35° zeměpisné šířky
suché subtropy: pás pouští a polopouští, charakteristický kratším obdobím dešťů, srážek je méně - teplo a sucho
vlhké subtropy:
1) oblasti s letním obdobím dešťů - na východních okrajích pevnin, kam pasáty přinášejí z oceánu vlhký vzduch
2) oblasti se zimním obdobím dešťů - západní okraje pevnin, vítr vane ze západu
Mírný pás
40° a 60° s.z.š. a 40° a 50°j.z.š..většinou se rozkládá na severní polokouli
v mírném pásu převládá západní proudění
je zde nejintenzivnější střídání počasí, jinými slovy: častý průchod atmosférických front zapříčiňuje časté změny počasí
důležitým faktorem je vzdálenost od moře - kontinentalita a oceanita, blízkost oceánu vyrovnává výkyvy počasí
dělí se na:
Kontinentální typ podnebí vyznačuje se malým množstvím srážek, velkými výkyvy teplot.
Oceánické podnebí vyznačuje se velkým množstvím srážek, malými výkyvy teplot.
Přechodné podnebí je přechodná oblast mezi oběma typy podnebí.
Oblasti: ČR, VB, Francie, SK
Subpolární pás
60° - 70° zeměpisné šířky
polární fronta - střet studeného vzduchu od pólů a teplého vzduchu od obratníků
Polární oblasti
rozkládají se kolem severního a jižního pólu
jsou zde trvale nízké teploty, málo srážek, ledovce a stálá sněhová pokrývka
ATMOSFÉRA A ČLOVĚK- Člověk svou činností významně ovlivňuje zemskou atmosféru.
Například:
Globální oteplování: zvyšování průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů. Globální oteplování je pravděpodobně způsobeno zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře v důsledku lidské činnosti jako je odlesňování a spalování fosilních paliv. Vodní páry způsobují asi 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu (je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření.). Ostatní plyny ovlivňující tento efekt jsou oxid uhličitý, methan, oxid dusný, ozon=>skleníkové plyny.
Důsledky: extrémní jevy počasí, šíření nemocí, vliv na ledovce, vyšší teplota bude pro lidi zejména vyspělých států důvodem pro zvýšený provoz klimatizací v domácnostech a firmách->vyšší energie, migrace živočišných (a rostlinných) druhů povede k tomu, že mnohé nenajdou vhodné podmínky->vyhynutí
pokles množství ozonu ve stratosféře = pronikání škodlivého krátkovlnného UV záření k zemskému povrchu; nejvíce působí freony->rozklad ozonu na O2. Jeho úbytek má za následek pronikání UV záření k zemskému povrchu, které zde může u živých organismů způsobovat vyšší výskyt rakoviny kůže, oční choroby nebo oslabení imunitního systému. Oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu se nazývá ozonová díra.
kontaminace potravního řetězce – těžké kovy a jiné jedovaté látky, které se spodem dostávájí do potravního řetězce

Žádné komentáře:

Okomentovat