Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

BIOGEOGRAFIE ČR

- V době ledové se začalo utvářet stejné podnebí jako dnes (před 10 000 – 15 000 let před)
- Za Marie Terezie bylo jen 18% lesů, vzhledem k neefektivnímu zemědělství (neměli dobré stroje, hnojení …)
- Lesy dnes: cca 34% (hlavně jehličnany)
- Zemědělská půda dnes: 50% (z celkové rozlohy ČR 40% je orná půda)
- Zbytek: vodní plochy, zalidněné plochy
- Hojně se vysazovaly smrkové lesy, je náchylný na kůrovce (lýkožrout smrkový)
PŮDNÍ POMĚRY ČR
Dělení půd:
půdní typy - určují se podle zrnitosti půdních částic
půdní druhy - určují se podle vlastností půdních horizontů (jejich počet, mocnost a chemické vlastnosti)
většinou následují: humusový, ochuzený (vyluhovaný), obohacený, matečná hornina

Půdní druhy:
skeletnaté - kamenité
lehké - př. půdy písčité a hlinitopísčité
vlastnosti:
středně těžké - př. hlinité, nejvhodnější pro zemědělství, dobře propouštějí vodu
těžké - př. půdy jílovité
pozn.: pojem jako půda těžká, lehká, … používají především zemědělci
pojem jako písčitá, hlinitá požívají především pedologové

Půdní typy
černozemě - nejúrodnější, mocný humusový horizont, nemají vyluhovaný horizont, nejteplejší oblasti (Jih Moravy, Polabí, Horno a Dolnomoravský úval), hlavní zemědělské oblasti
hnědozemě - místně lemují oblasti černozemí, nejrozšířenější v teplých oblastech mírného pásu, všechny horizonty
hnědé lesní půdy (=kambizemě) - v pahorkatinách a vrchovinách, pod listnatými lesy
podzolové půdy - kyselé, pod jehličnatým lesem, v chladných oblastech, hromadí se surový humus
rendziny - zásadité půdy, krasové oblasti, na vápencích
nivní půdy – podél řek, oblasti zaplavované

Žádné komentáře:

Okomentovat