Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fyzická,socio-ekonomická a politická geografie

1.Země jako vesmírné těleso-planetární geografie
-teorie Velkého třesku, názory na postavení Země ve Vesmíru, Sluneční soustava,
Měsíc a jeho pohyby, tvar a velikost Země, pohyby Země, čas a časová pásma,
slapové jevy

2.Zobrazování Země na mapách - geografická kartografie
- mapa a globus, kartografická zobrazení - rozdělení, měřítko mapy, vznik mapy,
obsah mapy, druhy map, zeměpisné souřadnice

3.Hydrosféra/ Vodstvo na Zemi / - hydrogeografie, oceánografie
-členění hydrosféry, oběh vody, vodstvo pevnin, vodstvo oceánů, hydrosféra a člověk

4.Pedosféra / Půdy na Zemi/ - pedogeografie, Kryosféra- geokryologie
-základni údaje, složení půdy, půdní druhy, vznik půdy, půdní typy, vodorovná a výšková
zonálnost půd na Zemi, půda a člověk
- základní údaje o kryosféře, mrazové zvětrávání, permafrost, kryosféra a člověk

5.Atmosféra,podnebí - klimatologie
-složení a stavba atmosféry, podnebí, klimatogeografičtí činitelé, charakteristika
podnebných pásů, atmosféra a člověk

6.Všeobecný oběh atmosféry,počasí - meteorologie
-všeobecný oběh atmosféry, monzuny a místní větry, vzduchové hmoty a atmosférické
fronty,počasí-meteorologické prvky, tlakové útvary

7.Litosféra
-stavba a složení Země, zemská kůra, planetární členění z.kůry, litosféra, litosférické
desky, vznik pevnin a oceánů

8.Geografie jako věda
-vznik vývoj geografie, objekt geografie, postavení g.v systému věd, soustava
geografických věd

9.Georeliéf - geomorfologie
-členění georeliéfu, endogenní pochody a tvary jimi vytvořené, exogenní pochody a
tvary jimi vytvořené

10.Biosféra,přírodní oblasti Země- biogeografie /zoo-, fyto-,/
-základní údaje, společenstvo, ekosystém,geobiom, geobiomy pevnin, vegetační
      stupně, geobiomy oceánů,  biosféra a člověk, vymezení pojmu, oblast tropů, subtropů, mírného pásu, polární a subpolární oblasti

11.Krajina a životní prostředí - geografie, ekologie, environmentalistika
- složky a prvky krajiny, krajinotvorní činitelé a krajinotvorné procesy, vývoj krajiny,
přírodní a kulturní krajina, vliv průmyslu a zemědělství na ŽP, trvale udržitelný rozvoj

12.Globální problémy, přírodní rizika
-vyčerpávání přír.zdrojů, kácení rovníkových pralesů, znehodnocování půdy,
znečišťování vod,zesílený skleníkový efekt, zeslabování ozonové vrstvy, ukládání a
likvidace odpadů,rychlý růst počtu obyvatel, zemětřesení, tsunami, sopečné
katastrofy, ničivé větry, povodně, přemnožení škůdců, AIDS a další nemoci

13.Obyvatelstvo světa-členění dle biologických a spol.-ekonomických znaků
-růst počtu obyvatel, složení obyvatel dle věku ( věkové pyramidy), pohlaví, rasové
složení, náboženství,národnostní složení, ekonomické složení
14.Obyvatelstvo světa  - přirozený a mechanický(územní) pohyb
-přirozený pohyb - porodnost, úmrtnost, demografická revoluce, přirozený přírůstek a
úbytek,mechanický pohyb - druhy, příčiny, urbanizace, suburbanizace
15.Rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi
- vliv přírodních a společ.-ekonomických faktorů, hlavní seskupení obyvatel, proces
urbanizace a suburbanizace, sídelní aglomerace, konurbace, megalopolis, současné
tendence v rozmístění obyvatel

16.Světové zemědělství - g. zemědělství
-význam, odvětví, rozmístění zemědělské výroby - vliv faktorů, zemědělství vyspělých
a rozvojových zemí, rostlinná výroba, živočišná výroba, rybolov, lesnictví

17.Světový průmysl - g. průmyslu
-význam, odvětvová a územní struktura - současné změny, rozmístění průmyslu - vliv
faktorů, těžba surovin,

18.Světové hospodářství, státy světa dle stupně rozvoje,mezinárodní obchod
-vymezení pojmu světové hospodářství, hospodářské systémy, typy ekonomik
globalizace, úspěšnost národních ekonomik, státy „Severu“ a „Jihu“,
klasifikace na pět světů

19. Světový průmysl
-energetika, strojírenský, chemický a spotřební průmysl

20.Jádrové a periférní oblasti, terciérní(obslužná) sféra
-vymezení pojmu jádro a periferie, světové jádrové oblasti, periferní oblasti, změny v
postavení jádro - periferie, vymezení terciérní sféry, služby v národních ekonomikách,
cestovní ruch, obchod, školství, zdravotnictví, hierarchické rozmístění služeb

21.Hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace
-mez.pol.organizace - OSN, regionální pol.organizace - Rada Evropy, OBSE,
OAS,OAU,Arabská liga, ASEAN, hospodářské org.- proces integrace,
EU,RVHP,ESVO,SNS, CEFTA,NAFTA,Mercosur,APEC,OPEC,OECD,G7, voj.-pol.
organizace - NATO

22.Světová doprava
-význam a definice dopravy, členění dopravy, složky dopravy, rozmístění dopravy
pevninská doprava - železniční, automobilová, potrubní, vnitrozemská vodní,
energovody, přenos zpráv a informací, námořní doprava, letecká doprava

23.Politická geografie
-definice pol. geografie, změny na politické mapě během 20.stol., státní hranice, státy dle formy vlády(státní zřízení), státy dle způsobu vlády, státy dle územní organizace(státoprávní uspořádání)

24. Evropská integrace
-vznik a vývoj EU,hlavní cíle, současný stav,rozšiřování EU, další evropské integrace-ESVO,CEFTA,Regionální geografie světa a České republiky

1. Státy střední Asie a Zakavkazska
-vymezení regionu, přírodní podmínky střední Asie a Zakavkazska, obyvatelstvo a politický vývoj ve 20.stol, ekonomika států střední Asie a Zakavkazska

2. Státy jihovýchodní Asie
-vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo a politický vývoj ve 20.stol.,ekonomika států JV Asie ( nově industrializované státy )

3. Státy jihozápadní Asie
-vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, politický vývoj ve 20.stol,ekonomika států JZ Asie a příčiny rozdílů

4. Japonsko a státy východní Asie
-vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo a politický vývoj ve 20.stol., ekonomika Japonska-příčiny úspěšnosti, ekonomika ostatních států V Asie

5.Čínská lidová republika
-poloha, přírodní podmínky,obyvatelstvo, charakteristika politického a ekonomického vývoje ve 20.stol.

6. Státy jižní Asie
-vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, politický vývoj ve 20.stol,ekonomika států J Asie

7. Austrálie a Oceánie,Antarktida
-vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomika Austrálie,
Oceánie - vymezení regionu a jeho členění, přírodní poměry, obyvatelstvo a ekonomika států v Oceánii

8. Ruská federace
-poloha, rozloha, přírodní podmínky (ekologické problémy), obyvatelstvo,státní zřízení, ekonomika Ruska

9. Transformní státy střední Evropy
-vymezení regionu, přírodní podmínky, politický a hospodářský vývoj ve 20.stol.,ekonomika států střední Evropy

10. Velká Británie a Irsko
-poloha, přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomika V.Británie, charakteristika Irska

11. Transformní státy východní Evropy
-vymezení regionu, přírodní podmínky, pol.a hospodářský vývoj ve 20.stol, ekonomická charakteristika pobaltských zemí, ekonom. charakteristika východoevropských zemí SNS

12. Alpské státy
-poloha a vymezení regionu, přírodní poměry, ekonomika Švýcarska, ekonomika Rakouska, politické zřízení alpských zemí

13. Státy Balkánského poloostrova
-vymezení regionu, přírodní podmínky, politický vývoj ve 20. stol., ekonomika balkánských států

14. Státy severní Evropy
 -vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomika států severní Evropy, politická charakteristika

15. Státy jižní Evropy
-vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, politický a ekonomický  vývoj ve 20. stol., ekonomika států J Evropy


16. Státy Beneluxu
-poloha, vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo,politická charakteristika, ekonomika států Beneluxu

17. Německo
-poloha a přírodní poměry, obyvatelstvo, státní zřízení, ekonomika

18. Francie
 -poloha a přírodní poměry, obyvatelstvo, státní zřízení, ekonomika

19. Islámská Afrika
-poloha a vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomika severní a saharské Afriky

20. Subsaharská Afrika
-poloha a vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomická charakteristika, JAR- politický a hospodářský vývoj ve 20.stol

21. Angloamerika
-poloha a vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomika USA a Kanady

22. Státy Latinské Ameriky
-poloha a vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomické rozdíly mezi státy LA

23. Česká republika
-poloha, rozloha, geologický vývoj a členění povrchu, podnebí a počasí, krajinné typy, hydrosféra, půdy

24. Česká republika
-obyvatelstvo a jeho složení,doprava, terciérní sféra

25. Česká republika
-vývoj ekonomiky ve 20. stol., nerostné suroviny, energetika, zpracovatelský průmysl, zemědělství

26. Jihomoravský kraj
-vymezení regionu, přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, ekonomická charakteristika


Doporučená literatura:

Školní atlas světa Kartografie Praha
Školní atlas ČR    Kartografie Praha
Zeměpis v kostce I. a II. K.Kašparovský  Fragment
Geografie 4 - Česká republika J.Kastner a kol. SPN Praha
Maturita ze zeměpisu  V.Valenta a kol.  NČGS Praha 2004
Makroregiony světa I.Bičík a kol. NČGS Praha2010

Žádné komentáře:

Okomentovat