Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OCHRANA PŘÍRODY V ČESKÉ REPUBLICE

Krajina je v Česku naprosto všude pozměněná, vzhledem k tomu, že naprostá většina českých lesů je vysazená. Krajiny můžeme dělit:
1. přírodní – bez pozůstatků činnosti člověka, téměř neexistuje – národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP, např. Boubínský prales)
2. kulturní
a. kultivovaná – města, pole, lesy, louky, rybníky, sady, chmelnice atd.
b. devastovaná – povrchové doly, skládky, haldy… tato krajina se musí ze zákona rekultivovat, tzn. upravit tak, aby byla přizpůsobena dalšímu využití, např. z hald se dělají lesy, lomy se zaplavují na jezera, zavážejí se hlínou…
V Česku je chráněno cca 15% území. Chráněná území jsou velkoplošná a konkrétní statusy jsou:
- velkoplošné: národní park (NP), chráněná krajinná oblast (CHKO)
- maloplošné:
o přírodní rezervace – cílem je zachování biotopu a na to navázaných živočichů nebo rostlin
o národní přírodní rezervace – cílem je zachování biotopu a na to navázaných živočichů nebo rostlin
o přírodní památka - chrání především výtvory neživé přírody
o národní přírodní památka – chrání především výtvory neživé přírody, např. Landek
Připravuje se vyhlášení národního parku Křivoklátsko, v budoucnosti třeba i Jeseníky. Můžeme se dále setkat s pojmem biosférická rezervace, což je území chráněné pod záštitou UNESCO a v Česku se většinou kryje s některými velkoplošnými chráněnými územími (Pálava, Bílé Karpaty…).
Natura 2000 je síť chráněných území Evropské unie. Jsou vyhlašovány podle kritérií EU a nemusí se vždy krýt s českými chráněnými územími. Jde jí o to, aby se v celoevropském měřítku zachránily všechny ohrožené druhy.
ZMĚNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR
Člověk ovlivňuje všechny sféry Země. I tam, kde nežije, jsou patrny následky jeho činnosti: znečištěná voda, vzduch…
Změny reliéfu
- antropogenní (vytvořené člověkem) tvary v krajině, např. náspy silnic, železnic
- haldy – kopce hlušiny, která vzniká při těžbě nerostných surovin (nepotřebné horniny, aby se člověk dostal k té těžené). Mostecko, Ostravsko – př. halda Ema
- pokleslé tvary na místech poddolovaných (Ostravsko), lomy viz obr.
- rekultivace – opatření, která mají umožnit krajině její využití (př. na haldu se vysadí les), obnovení poničené krajiny
+ znečištění vod, ovzduší viz.jiné maturitní otázky

Žádné komentáře:

Okomentovat