Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20. Zemědělství, doprava, služby v ČR

ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodující pro zemědělství je půdní fond ČR
Zemědělská půda zaujímá ½ plochy ČR
Důležité: poskytuje obživu pro obyvatelstvo
Nejvíce zaujímá orná půda, méně louky a pastviny, nejméně sady a vinice a chmelnice
1/3 půdy zalesněna

vývoj zemědělství:
nějvětší dopad r. 1948 (kolektivizace, zakládání JZD, znárodňování) – ČR soběstačná
po r. 1990 transformace zemědělství, restituce půdy, pokles zaměstnanosti v zemědělství
dochází k útlumu výroby v nepříznivých oblastech, rozšiřování luk a pastvin
změna směru dotací: biozemědělství, agroturistika
vyrovnávání se se vstupem do EU: konkurence, kvoty pro zemědělství
rozmístění zemědělství: středoevropský charakter, mírný pás, nejvíce ovlivňuje nadmořská výška

A ) Rostlinná výroba
můžeme rozdělit do 4 oblastí:
1) kukuřičná – nejúrodnější (jih Moravy, Polabí), nejteplejší oblast, minimum srážek, pěstování kukuřice a teplomilné zeleniny
2) řepařská – Haná – hlavní plodinou sladovnický ječmen, chmel (Žatecko, Olomoucko, Louny), obiloviny
3) bramborářská – Visočina, méně náročné obiloviny, pícniny, brambory
4) horská – zatravnění (pastviny, louky), len v podhůří

Pšenice – Jižní morava, Polabí
Ječmen (krmivo) – Pahorkatiny, Hornatiny
Oves – podhorské oblasti
Žito (triticalle) – hybrid mezi žitem a ječmenem
Kukuřice – siláž (krmivo) - na zrno, geneticky modifikováno

Okopaniny
-Brambory – krmivo, obživa, škrob, lihoviny
-Cukrová řepa – cukr, lihoviny

Olejniny
-Řepka olejka – výroba alternativních paliv (bionafta)
-Slunečnice
-Mák
-Len – textilní i potravinářská plodina

Chmel – Žatecko, Rakovník, Haná
Vinná réva – Mělník, Jižní morava

Ovoce
Jablka – Litoměřice, Dolnomoravský úval

B ) Živočišná výroba
Chov pro potraviny, pracovní síla
Biochov – nezávadné (bez pesticidů)
Chov skotu :
intenzivní – stájový na mléko, příměstské zemědělství
Extensivní – na maso – podhůří, Českomoravská vrchovina
Potlačování chovu hovězího (dotace, nemoci)
-Chov prasat – velkokapacitní výkrmny v zázemí měst (tradiční v ČR)
-Chov drůbeže – maso, vejce, peří (příměstské zemědělství)
-Chov ovcí, koz – oblast Beskyd
Rybníkářská oblast – zakladatelé Jakub Krčín, Štěpán Netolický, Karel IV.
• Krajinotvorný význam, chov ryb
• Lednické rybníky – Jižní morava
• Jistebník – Severní morava
• Rožmberk – nejvěrší rybník
Chov koní – sportovního významu (Kladruby, Napajedla)
Včelařství (tradiční) – med, včelí vosk, mateří kašička, medovina

DOPRAVA
Dělení: osobní, nákladní (výrobní složka), pevninská, vodní, vzdušná
-Základ tvoří železniční a silniční doprava (osobní i nákladní přeprava)
-Dopravní sítě jsou zastaralé
-Silniční – hustá, ale málo silnic první třídy a dálnic (D1, D5, jinak nesouvislé úseky), snaha o propojení do zahraničí
Novinka: mýtné brány
-ČR je tranzitní zemí (obrovský objem dopravy)
-Železniční – hlavní koridor (východ – západ
-V minulosti převoz uhlí (Mostecko – Ostravsko)
-Dochází k úpravě a modernizaci tratí, rychlovlaky
Elektrifikovaná
-Navazují ostatní železnice
-Potrubní – ropovody (Ingolstadt), plynovody (Rusko)
-Letecká – Ruzyně (mezinárodní), Brno, Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary
-Říční – Labe – do Hamburku
-Nákladní doprava
Přístavy: Děčín, Kolín, Ústí nad Labem
Osobní doprava: vyhlídkové plavby

SLUŽBY
Velká změna po r. 1989, zvyšuje se jejich úrověň a následné zvyšování životní úrovně obyvatelstva

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
-Více dovážíme než vyvážíme
-Nerovnoměrná skladba (vývoz dřeva, dovoz nábytku)

CESTOVNÍ RUCH
Po r. 1989 „velký boom“, atraktivita pro cizince
Po vyrovnání měn pokles zájmu
ČR bohatá na památky:
Praha
Telč
Český Krumlov
Kutná Hora.
Žďár nad Sázavou
Lytomyšl
Kroměříž
Tradiční jihomoravské vesnice – selské Baroko
Brno – Funkcionalistická vila Tugenhat
Lednicko – Valtický areál
Olomouc – sloup svaté trojice

Žádné komentáře:

Okomentovat