Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18. Obyvatelstvo a sídla ČR

Vývoj osídlení
• osidlování našeho území byl komplikovaný proces, při kterém se prolínaly faktory přírodní ekonomické, sociální a geopolitické
trvalé osídlení až ve starší době kamenné
ve starověku oppida Keltů, centra Germánů (Markomanů a Kvádů)
• dlouho bylo osídlení prostorově nesouvislé, koncentrace pouze v nižších nadmořských výškách a u řek, kde byla úrodná půda, dostatek zvěře
• 863 n.l.- Velkomoravská říše, příchod Konstantina a Metoděje,v Čechách první státní útvary- Slované-Přemyslovci
• 12. stol.- kolonizace vnitřních vrchovin a horských oblastí domácím obyvatelstvem
• 13. stol.- kolonizace vnější Němci (řemeslníci a obchodníci), dvojjazyčné osídlení Čech
• přirozený přírůstek během středověku nízký i přes vysokou porodnost kvůli nemocím, válkám, neúrodám
• 2. pol. 18. stol.- nastupuje průmyslová revoluce, klesá úmrtnost(obživa, zlepšení hygieny), porodnost na stejné úrovni, rychlý růst obyvatelstva
• zač. 20. stol.- zpomalení růstu v důsledku vystěhovalectví a 1. svět. války
• 20. léta- ekonomický růst, vyšší počet obyvatel + emigranti z Německa a SSSR
• 1945-1946- odsun Němců(přes 2 000 000)
• po válce populační vývoj nerovnoměrný, 1948 a 1968 emigrantské vlny(400 000 emigrantů), v 70. letech propopulační opatření(vyšší rod. přídavky, prodloužení mat. dovolené)
• od 80. let počet stagnuje, v 90. letech klesá (začíná imigrace)
Demografická struktura obyvatelstva
• 10,3 milionů obyvatel (jako Belgie, Portugalsko, Maďarsko; počtem se řadíme v Evropě na 13. místo)
• průměrná hustota zalidnění: 131 ob./km2; (12. místo v Evropě, obdobná Dánsku, Polsku)
• nejvyšší hustota zalidnění: aglomerace (Praha, Brno, Ostrava)
• nejnižší hustota zalidnění: Šumpersko, Jesenicko, Šumava
• počet ob. se v současnosti nezvyšuje kvůli velmi nízké porodnosti
• natalita velmi nízká(přirozený přírůstek 0-1 %, patří k nejnižším v Evropě)
• počet obyvatel se nyní opět zvyšuje (silné ročníky, díky národnostním menšinám)
• mortalita stagnuje
• věková skladba: malá základna (budeme muset pracovat na seniory), dochází ke stárnutí obyvatelstva(16% děti, 65% ekonomicky aktivní, 19% senioři)
• střední délka života: ženy 78 let, muži 72 let
• národnostní struktura: homogenní stát
• vícenárodnostní menšiny: Slováci, Poláci, Němci, Romové, Vietnamci, Ukrajinci
• náboženství: převažuje římsko-katolická víra, většina obyvatel bez vyznání(nejvíce věřících je na hranicích se Slovenskem, Opavsko)
• nejvíce lidí pracuje ve službách
• snížil se počet nezaměstnaných žen, zvýšila se nezaměstnanost, vzrůstá počet dětí mimo manželství
Mechanický pohyb obyvatel
• migrace – souvisí s obdobím ( hosp. krize, kvůli polit. situaci, odsun Němců, Židů do ČR), návrat emigrantů, suburbanizace, přistěhovalectví
• odliv mozků – za lepšími pracovními podmínkami (zdravotní sestry do VB)

Sídla
• zakládání měst ve středověku
• posílení postavení měst průmyslovou funkcí
• osídlení souvisí s 2. světovou válkou, odsun Němců a disidlování sudetů
• po r. 1989 měly obce snahu se osamostatnit => zvyšování počtu obcí
• vznikla pro česko typická hustá síť menších měst a městeček
• přechod k industriální společnosti provázel proces urbanizace (migrace z vesnic do měst), hlavně ve 2.pol.20.století
• současným trendem je suburbanizace (stěhování do zázemí měst)
• charakteristickým znakem je velké procento dojíždějících do zaměstnání mimo místo trvalého bydliště- 30 %
Sídelní síť
• Kraje
-Nejvyšší územní samosprávní celek
-máme 13 (14) speciální: Praha
-Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Jihlavský, Brněnský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský
-některé kraje se přejmenovali na zeměpisný název a některé kraje si nechaly názvy měst
• Město:
-nad 5000 obv.
-větší počet vícepodlažních budov
-většina obyvatel pracují v kvartéru, terciéru, poskytuje služby pro okolní obce
• obec:
-6 tis. (může být město i vesnice), obce s rozšířenou působností
-př. Hlučín (můžeme si vyřídit občanku, řidičák)
-není oficiální, pouze tradiční

• Statistické jednotky EU
-NUTS
-0 – ČR, 1 – ČR, 2 – 8 nuts (severozápad, jihozápad), 3 – kraje, 4 – okresy, 5 – obce
• Euroregiony: Šumava – (Bavazilský les)

Žádné komentáře:

Okomentovat