Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Geografie dopravy Doprava je cílevědomá lidská činnost uskutečňující přemísťování lidí, nákladů, energie, zpráv a informací v prostoru;

    Doprava je cílevědomá lidská činnost uskutečňující přemísťování lidí, nákladů, energie, zpráv a informací v prostoru; zajišťuje spojení jednotlivých složek hospodářství, významně se podílí na světové globalizaci hospodářství a společnosti. Má nezastupitelný význam ve světové ekonomice. Propojuje jednotlivé sektory, jejich odvětví a produkční i spotřební oblasti. Doprava spotřebovává 1/4 těžby paliv, 1/3 elektřiny, 3/4 mazadel a olejů.
    Nejvhodnější typ dopravy určují dva hlavní faktory: přepravovaný objem (v počtu tun nebo v počtu cestujících) a vzdálenost, jíž je nutno překonat. Rozlišujeme tři základná typy: pozemní (též pevninskou); vodní (vnitrozemskou a námořní) a leteckou dopravu. Nejlevnější způsob přepravy objemných těžkých nákladů na velké vzdálenosti představuje doprava námořní. Její význam vzrostl v roce 1950, kdy došlo k výstavbě obrovských ropných tankerů, nákladních lodí na přepravu obilí a pro přepravu zboží se začalo užívat kontejnerů (kovových beden na smíšený náklad – stroje, oděvy i suroviny, vyrobených podle mezinárodních norem).
    Doprava má stále větší vliv na životní prostředí planety. Sice umožňuje propojení jednotlivých míst a oblastí i využití dalších území, ale svým záborem ploch, hlukem, exhalacemi a haváriemi znehodnocuje krajinu.
Rozmístění dopravy – ovlivňováno socioekonomickými činiteli → rozmístění výrobních sil v dané oblasti, úroveň rozvoje hospodářství, bilance výroby a spotřeby
-    aktivní přepravní bilance - větší nakládka než vykládka, v těžebním průmyslu
-    pasivní přepravní bilance - větší vykládka než nakládka, ve zpracovatelském průmyslu
Složky dopravy (určují druhy dopravy)
-    dopravní prostředky (auta, vlaky, lodě, letadla)
-    dopravní cesty (mají liniový charakter → silnice, železnice…)
-    dopravní uzly (např. letiště, nádraží…)

Žádné komentáře:

Okomentovat