Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. Litosférická složka fyzickogeografické sféry A)

-zemské těleso se skládá ze zemského jádra, které je obaleno dvěmi soustřednými geosférami zemským pláštěm a kůrou (mají rozdílné chem. složení, teplotu, tlak,..)

Stavba zemského tělesa

zemská kůra
• pevninská (64%)
-20 - 80km mohutná (pod Himalájemi až 75km)
-je lehčí, ale mocnější, je starší
-tvoří ji 3 vrstvy: usazeniny, žulová a čedičová
-tvoří kontinenty, šelfy, kontinentální svahy
• přechodná (15%)
-poměrně vzácná
-na přechodu oceánu a pevniny
• oceánská (21%)
-větší hmotnost, ale je tenčí, mladší
-stále vzniká
-2 vrstvy: usazeniny a čedič
-tvoří dna oceánů, oc. pánve a příkopy
zemský plášť
• svrchní = astenosféra (35-410km)
-umožňuje pohyb litosférických desek
-shora ohraničen vrstvou nespojitosti = diskontinuita(přechod hustoty hornin, změna v rychlosti šíření seismických vln)
• střední (410-700km)
• spodní (700-2900km)
-67% hmotnosti Země
-oxidy a sulfidy železa, chemicky homogenní
-méně informací (láva, magma)
zemské jádro
• vnější tuhé
• vnitřní tekuté
-v hloubce 5200km
-tvořeno železem a niklem (NiFe)
-teplota 5000K
-největší hustota
-tvoří 31% hmotnosti Země
Litosféra
-pevný kamenný obal Země
-patří do ní jen zemské kůra a nejsvrchnější zemský plášť (do hloubky 410km)
-chem. složení: kyslík, křemík, hliník, vápník, sodík, draslík, vodík, titan, uhlík
-není to celistvý obal, ale je rozdělen na litosférické desky, které se pohybují po astenosféře (tekutá plastická vrstva)

Historie deskové tektoniky

Prvohory (250mol let)
-zpočátku existoval jen jeden kontinent, která se postupně rozděloval
• Pangea
• Panthalassa
• Tethys
Druhohory (150mil let)
• Laurasie (Sam, E, As)
• Gondwana (Jam, Af, Aus, Ind, Arab pol. se časem připojil k laurasii)
Současnost
• euroasijská
• severoamerická
• karibská
• jihoamerická
• nazca
• africká
• arabská
• antarktická
• indická
• australská
• filipínská
• tichomořská
• atlantská
• kokosová
Budoucnost (50 mil let)
-zánik Středozemního moře díky pohybu Afriky
-Somálsko se stane ostrovem
-Kalifornie se stane ostrovem
-Austrálie se bude přesouvat na sever

Hranice desek

divergentní
• desky se oddalují = rift
• část středooceánského hřbetu, kde na styku dvou oceánských desek dochází ke vzniku nové kůry
• př: Středoatlanský hřbet
konvergentní
• desky se přibližují
• dochází ke srážce (kolize)
• jedna deska se podsouvá pod druhou (subdukce)
• př: indická deska se zasouvá pod Euroasijskou (Himaláje), Africká pod euroasijskou (zánik Stř. moře)
transformní rozhraní
• pohyb dvou desek vedle sebe
• při tření dochází k obrovskému uvolňování energie (zemětřesení, oceánský příkop)
• př: San Francisco

Zemská kůra a její členění

-tvoří ji téměř všechny známé prvky, reakcí vznikají nerosty a ty tvoří horniny
-horniny dělíme pode původu na
• vyvřelé = vulkanické (žula, čedič)
• usazené = sedimenty ( pískovec, písek)
• přeměněné = metamorfované ( mramor, při extrémních fyz. podmínkách)
-zemská kůra není po celém povrchu Země stejná, ale dělí se na pevninskou a oceánskou
• pevninská kůra (viz stavba zem. tělesa)
• oceánská kůra (viz stavba zem. tělesa)

Tvary georeliéfu

-vznikají vzájemným působením vnitřních a vnějších sil
exogenní činitelé
• energie má původ v nitru země, uvolňuje se velké množství energie
• vytvářely prvotní tvary a výškové rozdíly
• zemětřesení, sopečná činnost, horotvorná činnost
endogenní činitelé
• zdroj mimo zemské těleso
• upravují povrch
• eroze, denudace (snižování), nivelace (zarovnávání)
• působí fyzikálně (voda, vítr, rostliny zvířata) a chemicky (voda, jiné látky)

Žádné komentáře:

Okomentovat