Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Geografie jako věda, základy kartografie

Geografie
Vývoj geografie
• velmi stará věda na hranici mezi přírodními a společenskými vědami; zabývá se přírodou, lidskou společností a vztahy mezi nimi v čase a prostoru
• za „otce“ geografie je pokládán Eratosthenés (dílo: Geografika; přelom 3. a 2. stol.př.nl.)
• v období objevování země, měla spíše popisný charakter (mapy, cestopisy, náčrty)
• ve 14. a 15.stol. pokročila dále(důkaz kulatosti Země)
• v závěru 18. stol. přechází od prostého popisu k vysvětlení přírodních a sociálních jevů (fáze vysvětlovací)
• 1. mapa Babylonská – hliněná deska

Současná geografie
• změnil se ráz poznání
• studuje dopady lidské společnosti a její činností na Zemi
• zjišťuje, předpovídá a modeluje vývoj
• využívá nových technologií k získávání, zpracování a využití získaných informací
• snaha o trvale udržitelný rozvoj světa

Geografické objevy
15. stol
• Bartolomeo Diaz – doplul k mysu dobré naděje
• Vasco de Gama – doplul kolem Afriky do Indie
• F. Magalhaes – 1. obeplul Zemi (důkaz o kulatosti)
• Columbus – 1492 – Amerika
1606 – Nizozemci – Austrálie
1820 – Antarktida
Afrika - D. Livingson – Viktoriiny vodopády, Emil Holub, Aleš Hrdlička
S Am – Amedigo Vespuci (Amerika), Mackenzie
J Am – Humbolt
1909 – Robert Peary – dobití S pólu
1911 – Amundsen – dobití J pólu
1953 – E. Hillary – Mounth Everest

Objekt geografie
• objekt geografie se oproti minulosti zúžil na krajinnou sféru = fyzicko-geografická a Sociální sféra
• krajinná sféra: horní hranice=Stratosféra, Ozónosféra (25km), dolní hranice=Astenosféra, svrchní plášť Země
1. Fyzicko-geografická sféra: zabývá se geosférami
2. Sociální sféra: zabývá se populací, jejich demografickou charakteristikou, pohybem, územním rozložením, kulturou, vzdělaností, sídly, hospodářstvím, cestovním ruchem…

Dílčí geografické disciplíny

fyzická geografie - zabývá se fyzickou sférou
• Geomorfologie - litosféra
• Pedogeografie - pedosféra
• Geokryologie, Glaciologie - kryosféra
• Hydrogeologie - hydrosféra
• Klimatologie, Meteorologie - atmosféra
• Biogeografie - biosféra
sociální geografie – geografie obyvatelstva a sídel, ekonomická a politická geografie

dále ji dělíme na:
obecnou – zabývá se danou problematikou v obecné poloze
regionální – studuje komplexně různé regiony

Kartografie
-je dílčí geografická disciplína, která se zabývá tvorbou a zpracováním map.
-Základy má už ve Starém Římě – Eratosthenes osamostatnil geografii jako vědu od filosofie
-Herodotova mapa – mapa Zemského povrchu, ale jen ta část, kterou znali
-Erathosthenova mapa – má souřadnice
-Největší rozvoj kartografie v 15. století (zámořské objevy)
-Důkaz o kulatosti Země (plavby kolem světa)
-Heliocentrický názor – Koperník, Galileo

Obsah mapy = všechny prvky, které na mapě nalezneme
Výškopis
• Vrstevnice = čára spojující místa se stejnou nadmořskou výškou
• Kóta = výškový bod s číselným údajem (turistické mapy)
• Barevná hypsometrie = vybarvení ploch mezi vrstevnicemi
• do 200 m zelená, nejvyšší hnědá
• Reliéfní mapy – přidán třetí rozměr
• i výškové měřítko
• Stínování – stínují se jihovýchodní svahy – působí reliéfně
Polohopis - vzájemná poloha objektů . např. hranice států, silnice…
• značky - bodové - kóta
• liniové – řeka
• plošné – město, jezero
• vysvětlení v legendě
Popis - název zobrazeného objektu
-písmo se může lišit velikostí, barvou, sklonem…
• Choronyma – vlastní jména větších zeměpisných celků (Evropa)
• Místní názvy – obydlená místa – např. ulice
• Pomístní názvy – neobydlené oblasti – řeka, moře
Ostatní
• Název mapy
• Měřítko
• Zeměpisné souřadnice
• Orientace
• Údaje o tisku
• Údaje o autorovi
Přepis do atlasu
• Transpozice - názvy jsou v tom jazyce, kde leží
• London, Paris
• Transliterace - přepis do české abecedy (např. z azbuky)
• Transkripce - fonetický přepis, např. z Čínštiny, Arabštiny…
• někdy Chuang-che, někdy Huang-he

Metody kartografické interpretace
Kartogram - vyznačení plošnými značkami (barvou, rastrem)
Kartodiagram -do sledovaného celku umístěn sloupcový diagram
- výhoda – zobrazuje kvalitu i kvantitu (věkové složení + rozdělení na ženy a muže)
Anamorfózní mapa - např. časové linie, počet obyvatel
- zkreslená, sleduje jev, velikost mapy odpovídá velikosti

Žádné komentáře:

Okomentovat